DE EVA VAN DE NEW AGE

Moeten we Eva dankbaar zijn dat ze ooit besloot om naar de slang te luisteren en van de
verboden vrucht te eten? En is het dankzij haar dat de mens aan God gelijk is geworden,
zoals de slang haar voorhield?

EEN OPMERKELIJKE VISIE
Als we bepaalde leiders  van de New Age beweging mogen geloven, zijn we Eva inderdaad de nodige dank verschuldigd. Want door haar misstap, weten wij nu dat wij goddelijk zijn. Althans, daar willen die leiders de mensheid van overtuigen.

‘GIJ ZULT ALS GOD WEZEN’
Ze baseren zich daarbij op datgene wat de slang (oftewel de satan) tegen Eva zei. Die woorden zijn terug te vinden in de verzen 4 en 5 van Genesis 3:
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

Op grond van die door de slang gesproken woorden, menen de eerdergenoemde leiders te mogen concluderen, dat alle mensen (een beetje) God zijn of kunnen worden. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust, zo redeneert men. Maar door gebruik te maken van de New Age kennis, oftewel door oosterse meditatietechnieken te gebruiken, kan de mens zijn eigen goddelijkheid ontdekken. En die goddelijkheid maakt dan weer deel uit van die ene universele goddelijke kracht, die in het gehele heelal aanwezig is en in alles en iedereen schuilt.

DE SATAN; EEN BROER VAN….
De New Age leiders weten ons ook te vertellen dat de duivel (oftewel de gedaante die in slangenvorm tegen Eva sprak) de broer van God is. En dat niet God maar de satan het beste met ons voor heeft. Want hij was het die aan Eva (en daarmee aan ons) onthulde dat wij aan God gelijk zouden zijn, als we God niet langer gehoorzamen.

DWAALLEER
Het zal duidelijk zijn dat de New Age leiders en aanhangers, die deze leringen aanhangen en verspreiden geen volgers van de God van de Bijbel kunnen zijn. Toch weten ze ons te vertellen dat Jezus ook hun vriend is. Als je door vraagt, zal blijken dat ze het niet over dezelfde Jezus hebben. Hun Jezus is namelijk een valse Jezus, een antichrist of demon! Toch zijn er diverse christelijke leiders/voorgangers die het gedachtengoed van de New Age leiders (bewust of onbewust) serieus nemen en hun gemeenteleden in deze New Age dwaalleer meenemen.

HOE BLIJF JE ALS CHRISTEN STAANDE?
Hoe kun je als christen staande blijven in zo’n leugenachtige wereld? Een wereld waarin zelfs veel kerkleiders niet meer te vertrouwen zijn.

DE ENIGE REMEDIE:
Richt u op Gods Woord en richt u op Jezus Christus, de opgestane Heer (zie Mattheus 28).
Hij is de WEG, de WAARHEID en het LEVEN (zie Johannes 14, vers 6)
Alleen door het geloof in Hem verkrijgen we het eeuwige leven!
En alleen door Hem na te volgen, en Zijn Woord, de Bijbel te bestuderen, kunnen we op de smalle weg blijven die tot het Leven leidt.