Christenvervolging?! Dat raakt alle christenen!

Christenvervolging begon ooit in de tijd van het Romeinse rijk. En tot op de dag van vandaag is er sprake van! Steeds vaker verschijnen er berichten in het nieuws over aanslagen op kerken en christenen in het buitenland.

CHRISTENVERVOLGING VANDAAG
Christenvervolging…..de ene christen ondervindt het aan de lijve. Hij of zij wordt ten onrechte beschuldigd en verdwijnt jarenlang achter de tralies. Een ander staat zelfs de doodstraf te wachten vanwege zijn of haar geloof in Jezus Christus. Weer anderen worden dag in, dag uit uitgescholden, vernederd, geschopt en geslagen.

LIJST MET LANDEN
Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen ondersteunt, publiceert jaarlijks een lijst met 50 landen, waar de vervolging van christenen het hevigst is. Maar er zijn veel meer landen, waar sprake is van achterstelling, discriminatie en vervolging van christenen.

JEZUS WAARSCHUWDE!
Jezus Christus waarschuwde er al voor dat Zijn volgelingen gehaat zullen worden door iedereen, en wel om Zijn Naam. Het staat overduidelijk in Mattheus 10:22:

22 En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.

Die woorden waren niet alleen voor zijn 12 discipelen bestemd maar voor alle gelovigen. Iedere christen krijgt ermee te maken!

PAULUS OVER LIJDEN
Zelfs als u, als christen, geen vervolging en lijden ondervindt,  dan nog moet het u wel raken….Dat blijkt overduidelijk uit wat de apostel Paulus in 1 Korinthe 12 schrijft. Alle volgelingen van Christus vormen samen de gemeente. Die gemeente wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Als er één lid lijdt van dat lichaam, zo laat Paulus de gelovigen weten, dan lijdt het gehele lichaam.

25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden
dragen.
26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo
verblijden zich al de leden mede.
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

Een niet-vervolgde christen lijdt dus mee met zijn vervolgde broeders en zusters. Hij of zij bidt voor hen, ondersteunt hen, voorziet de vervolgde christenen van zaken die ze (brood)nodig hebben. Hij zoekt ze op, troost ze, kleedt ze, zorgt voor het gezin van de vervolgde persoon, enz. Je mag als (niet-vervolgde) christen niet aan de zijlijn blijven staan.

STEEDS MEER VERVOLGING EN AFNEMENDE GODSDIENSTVRIJHEID
Wie de ontwikkelingen in deze wereld volgt, weet dat er steeds meer christenen vervolgd worden en dat de vervolging steeds heviger wordt. Als je als christen denkt dat die vervolging aan onze (Nederlandse) deur voorbijgaat, slaat de plank volledig mis.
Er mag dan formeel nog steeds sprake zijn godsdienstvrijheid in Nederland maar het is een vrijheid waar steeds meer afbreuk aan wordt gedaan. Niet alleen door niet-gelovigen maar ook door broeders en zusters en (bedriegelijke) leiders.

HERKENBAAR?
Wie ervoor kiest om zich niet te laten vaccineren omdat hij/zij op God vertrouwt,
of
wie anderen wijst op wat Gods Woord zegt over de relatie tussen man en vrouw, man en man en vrouw en vrouw
of
wie volgens andere gelovigen teveel praat over Jezus Christus, of over zonde en bekering, over genade en over vrees hebben voor God
of
wie op andere wijze medegelovigen er op wijst dat Gods Woord de leidraad moet zijn in het leven van iedere christen die moet er terdege rekening meehouden dat hij of zij de nodige tegenwerking krijgt uit zijn of haar gemeente.
Hoe dat mogelijk is?
Doordat er diverse voorgangers en dominees zijn die openlijk verkondigen dat we de Bijbel niet meer al te letterlijk moeten nemen, omdat de tijden veranderd zijn. Veel gelovigen nemen dat klakkeloos aan.
Hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je standvastig en trouw aan Jezus Christus en aan Gods Woord terwijl andere leden van jouw kerk je met de nek aankijken omdat je niet meegaat met de tijdsgeest? Blijf vooral bidden, bijbel lezen en…..

BEMOEDIGENDE GETUIGENISSEN UIT ANDERE LANDEN
Aan het landenoverzicht op deze site voeg ik stap voor stap meer informatie toe over christenvervolging in diverse landen.
Daarnaast werk ik aan een boekenoverzicht met boeken over christenen die te maken hadden/hebben met vervolging.
Ik hoop en bid dat
-die verhalen over landen waar christenvervolging al langere tijd gaande is
– en bovenal de getuigenissen van andere gelovigen die met tegenwerking en vervolging te maken hebben een bemoediging zullen zijn voor u.