Bijbelse rondleiding

Deze ‘Bijbelse rondleiding’ geeft geen compleet beeld van de Bijbel. Het bestaat slechts uit een opsomming van een aantal opvallende verhalen, boeken en brieven die in de Bijbel zijn opgenomen:

In het oude testament komt u o.a. de volgende bijzondere verhalen tegen:
-het scheppingsverhaal
-de zondeval
-de zondvloed
-de torenbouw van Babel
-de aartsvaders Abraham, Izak en Jakob
-Mozes, de tien plagen, de uittocht van het volk van Israël uit Egypte, de tien geboden
-de verovering van het land Kanaän (onder leiding van Mozes’ opvolger Jozua)
het boek over de Richteren, zoals Gideon en Simson
-de verhalen over Samuel, koning Saul, David, Salomo en vele andere koningen
-prachtige psalmen, o.a. van koning David
-de boeken van koning Salomo, nl. Spreuken, Prediker en Hooglied
en natuurlijk de verhalen van de profeten, die het volk van Israël opriepen om zich af te keren van de afgoderij, zoals:
Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hoséa, Joël, Amos en Obadja.

Het Nieuwe Testament begint met de vier Evangeliën.
Mattheus, Markus, Lukas en Johannes.
Ieder van deze vier evangelieschrijvers, schreef over het leven van Jezus Christus; ieder vanuit zijn eigen optiek. Daardoor lijken de Evangeliën soms van elkaar af te wijken…..maar is dat ook echt zo? U komt er achter door alle vier verhalen te lezen.
-Na de evangeliën volgt het boek Handelingen.
Handelingen vertelt het verhaal over het ontstaan van de eerste christelijke gemeente (in Jeruzalem) het werk van de apostelen.
-De apostelen schreven brieven naar de gemeenten. Een aantal daarvan, is hieronder weergegeven, waaronder:
de brieven van de apostel Paulus brieven aan de gemeenten van o.a. Rome, Korinthe, Galatië en Efeze.
De brieven van Jakobus, Petrus, Johannes, en Judas.
-Het laatste boek van de Bijbel is Openbaring. Daarin beschrijft Johannes het visioen dat hij krijgt tijdens zijn (gedwongen) verblijf op het eiland Patmos. Jezus Christus liet hem zien wat de wereld nog te wachten staat, voordat Hij terugkomt.

Heeft u nog nooit in de Bijbel gelezen?
Begin dan met het lezen van één van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Met name het Evangelie door Johannes spreekt veel mensen aan.