2. Amerikaanse apostelen en profeten

Waar haalde men (tijdens een door TRIN georganiseerde Heaven on Earth conferentie in Zwolle) het idee vandaan om te gaan vragen om ‘fire’ en engelen? Op die vraag vindt u in dit hoofdstuk het antwoord. Daarnaast leest u dat er sprake is van een netwerk van Amerikaanse kerkelijk leiders dat al velen jaren bezig is dit vuur (wereldwijd) te verspreiden.

LAKELAND; DE INSPIRATIEBRON VAN TRIN
In de plaats Lakeland, in de Amerikaanse staat Florida, deed zich in 2008 een fenomeen voor dat in de Amerikaanse media veel aandacht kreeg. GodTV, een christelijke, Amerikaanse tv-zender, besloot haar programmering volledig af te stemmen op de ‘opwekking’ die in Lakeland gaande was. Ook in de Nederlandse pers werd over de gebeurtenissen in Florida geschreven.
Zo publiceerde het Nederlands Dagblad op 1 juli 2008 het artikel ‘Lakeland: van pure opwekking tot gebakken lucht’. Daarin stond onder andere het volgende:

De charismatisch-evangelische organisatie Touch Reach and Impact the Nations (TRIN) uit Harderwijk is ronduit enthousiast. Een afvaardiging is op bezoek geweest in Lakeland en concludeert dat ‘het de meest pure vorm van opwekking’ is. Geïnspireerd door Florida houdt de organisatie sinds afgelopen weekend elke avond zogenaamde Revival Fire Nights in Rotterdam-Europoort.

LAKELAND – DE MEEST PURE VORM VAN OPWEKKING?
Wat was er zo bijzonder aan de Lakeland Healing Outpouring dat het TRIN inspireerde om Fire Nights in Nederland te gaan organiseren? En was het echt de meest pure vorm van opwekking, zoals de mensen van TRIN zeggen? Was de uitstorting in Florida echt van God?
Er zijn filmbeelden op You Tube waarin te zien is dat de leider van het Lakeland Revival, tijdens een bijeenkomst in Lakeland, een darmkankerpatiënt met zijn knie in de maag schopt. In een ander filmpje vertelt hij het publiek dat hij tijdens een bijeenkomst een oude vrouw die voor het podium stond met zijn laars in het gezicht moest trappen. Deed Jezus ook dergelijke dingen toen Hij hier op aarde was? Waar in de Evangeliën lezen we dat Hij melaatse mensen sloeg? Gaf Hij de bloed vloeiende vrouw een schop toen zij ongevraagd Zijn mantel aanraakte? Wie Jezus kent, weet dat Hij niet trapte naar anderen maar dat anderen Hem vertrapten!

FIRE, ANGELS en EMMA
Bentley riep het publiek in Florida op om samen met hem om ‘fire’ en ‘angels’ te roepen. Diezelfde Bentley schreef in het artikel ‘Angelic Hosts’, dat in 2004 op de website verscheen van Fresh Fire Ministries (dat is Bentleys zendingsorganisatie), dat een vrouwelijke engel, genaamd Emma, hem bezocht had. Volgens Bentley bezocht Emma ook de profeet Bob Jones, de man die ooit een profetie uitsprak die nooit uitkwam. Ook zou, volgens Bentley, de engel Emma de gebedsgenezer William Branham vergezeld hebben tijdens zijn ‘genezingscampagnes’ in de Verenigde Staten in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Heeft u enige idee wie deze Emma is?

De engel Emma
De ‘engel’ Emma is ook wel bekend onder de namen Emma-o, of Emma-hoo. In het Sanskriet – een oud-Indische taal – wordt zij Ymma genoemd. Onder de naam Emma o komt ze voor in de ‘Satanic bible’, het boek dat allerhande satanische rituelen bevat. In Japan is Emma bekend als de overste der hel, die oordeelt over de zielen. Emma komt voort uit het Boeddhistische Taoïsme en Shintoïsme. In de bijbel komt de engel Emma niet voor. Het lijkt er ‘verdacht’ veel op dat het hier gaat om een gevallen engel, oftewel een dienaar van de duivel. Als deze engel Todd Bentley heeft bezocht en hem bijstaat in zijn bediening hoe zuiver is Bentley dan en hoe zuiver was dan de Lakeland Revival waarvan hij de leider was?

Bob Jones, William Branham en Paul Cain
En hoe zit het dan met mannen als Bob Jones en William Branham? Als Jones in zijn bediening werd bijgestaan door de (gevallen) engel Emma, hoe zuiver waren dan de voorzeggingen van deze man die door velen werd gezien als een profeet? Waren de woorden en visioenen die hij kreeg dan van God of van (een dienaar van) de duivel? Zoals eerder werd aangegeven, is van Jones bekend dat hij een profetie uitsprak die niet uitkwam. De Bijbel spreekt duidelijke taal over profeten wiens profetieën niet uitkomen; zij zullen sterven (Deut. 8:20).
Bob Jones (3.4) was één van de oprichters van de Kansas City Prophets (KCP) (3.5). Niet alleen hij maar ook Mike Bickle(3.6), de oprichter van het International House of Prayer (IHOP), Rick Joyner (3.7), de oprichter van Morningstar Ministries (3.8) en Paul Cain (3.9), maken deel uit van deze groep ‘profeten’, die door velen wordt aangemerkt als omstreden.
Van Paul Cain is bekend dat hij deel uitmaakte van de ‘Voice of Healing’ beweging, waartoe ook de eerdergenoemde William Branham behoorde.
William Branham (3.10) verkondigde dat Kaïn geen zoon van Adam was maar van de duivel, die hij (de duivel) verwekte bij Eva. Dat is in tegenspraak met Genesis 4:1 (3.11) waarin duidelijk staat dat Eva zwanger werd van Adam en vervolgens Kaïn baarde.
Het is merkwaardig dat Paul Cain, die wist dat Branham deze bijbelse onjuistheid verkondigde, bleef beweren dat Branham de grootste profeet van de 20-ste eeuw was. Paul Cain, die zelf ook in opspraak raakte, stond tijdens het Lakeland Revival bij Todd Bentley op het podium om hem te bevestigen in zijn rol als leider van een wereldwijde opwekking. Cain vertelde tevens dat de bijeenkomst -die in een vol stadion werd gehouden- een vervulling was van een visioen dat hij jaren eerder had gekregen. Ook de eerdergenoemde, als omstreden bekend staande, profeet Bob Jones verscheen bij Bentley op het Lakeland Revival. Maar niet alleen Bob Jones en Paul Cain traden samen met Tod Bentley op gedurende de Lakeland Revival…..

De mannen en vrouwen rond Todd Bentley
Tijdens de ‘apostolic prophetic commissioning’ (oftewel: de apostolische en profetische aanstelling) van Bentley waren ‘kopstukken’ als C. Peter Wagner (3.12), Che Ahn, Bill Johnson (3.13), Sharon Stone, Rick Joyner, Stacey Campbell, Georgian Banov en John en Carol Arnott (3.14) aanwezig.
C. Peter Wagner meldde tijdens de inleidende toespraak, die deel uitmaakte van de ‘commissioning’ van Bentley, dat Che Ahn, Bill Johnson en John Arnott de hedendaagse ‘apostolic pillars’ zijn. Door daarbij te refereren aan Galaten 2:9 (3.15) suggereerde hij dat zij dezelfde positie innemen in de hedendaagse kerk als de positie die de apostelen Johannes, Jacobus en Petrus hadden toen zij Paulus ‘bevestigden’ in zijn ambt van apostel voor de heidenen.
Wie is deze C. Peter Wagner? En wie zijn Che Ahn, Bill Johnson en John Arnott? Zijn zij werkelijk de ‘apostolische pilaren’ van deze tijd? Kunnen ze echt vergeleken worden met Johannes, Jacobus en Petrus? Leren Ahn, Johnson en Arnott ons dezelfde leer als de bijbelse apostelen Johannes, Jacobus en Petrus?

De bijbelse apostelen
Als we de bijbel er op naslaan dan lezen we in Handelingen 1 wie de apostelen waren. Dat waren zoals in vers 13 (3.16) staat, ‘Petrus en Jakobus, en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholoméüs en Matthéüs, Jakobus, de zoon van Alféüs, en Simon Zelótes, en Judas, de broeder van Jakobus’. In Handelingen 1:15-26 (3.17) lezen we dat Matthías in de plaats kwam van Judas Iskariot (de discipel door wie Jezus werd verraden en zelfmoord pleegde) . Ook Paulus werd gerekend tot de apostelen. Zo blijkt uit 1 Korinthe 15:1-10 (3.18) en Galaten 2:1-10 (3.19).
Op meerdere plaatsen in het boek Handelingen lezen we dat de apostelen het Evangelie verkondigden. Daarnaast heeft een aantal van de apostelen meegeholpen aan het schrijven van de Bijbel. Dat zijn Mattheus, Johannes, Petrus, Paulus, Jakobus en Judas (de broeder van Johannes). Mattheus schreef het naar hem genoemde Evangelie. Ook Johannes schreef één van de Evangeliën. Daarnaast schreef hij een drietal brieven en het boek Openbaring. Petrus, Paulus, Jakobus en Judas schreven, net als Johannes, brieven die in de bijbel werden opgenomen. Welke brief van welke apostel je er ook op naslaat steeds kom je daarin twee dezelfde zaken tegen, namelijk de opdrachten aan de gelovigen om:
-het Woord en daarmee dus de juiste leer (en het ware Evangelie) te volgen,
-je niet te laten misleiden door valse profeten en leraren.

De hedendaagse ‘apostelen’
In Mattheus 24 (3.20) waarschuwt Jezus ons dat we ons niet moeten laten verleiden door valse christussen en valse profeten. Gelet op die waarschuwing mag je toch aannemen dat de hedendaagse ‘apostelen’, net als hun Bijbelse voorgangers, zullen waarschuwen om de juiste leer te volgen en oproepen geen valse christussen en profeten na te lopen. Maar doen die ‘hedendaagse apostelen’ dat ook?

Presiding Apostle C. Peter Wagner
C. Peter Wagner was tot 2010 de president van Global Harvest Ministries en leider van het Wagner Leadership Institute. Daarnaast was Wagner tot 2010 de presiding apostle (voorzitter-apostel) van de door hem opgerichte International Coalition of Apostles (ICA), waar onder andere Bill Haman () deel van uitmaakt.

De oproep van de apostel Johannes
Als presiding apostle had Wagner toch moeten weten van het bestaan van de oproep die de bijbelse apostel Johannes gaf in zijn eerste brief, namelijk 1 Johannes 4:1 (3.21)? Johannes roept daarin op om de geesten te beproeven. Kennelijk liet Wagner dat na.
Had hij dat wel gedaan of had hij zich maar enigszins in de persoon Todd Bentley verdiept dan had hij kunnen weten dat het optreden van Bentley in Lakeland op z’n minst omstreden was. Bovendien had hij dan kunnen weten van het bestaan van Bentley’s in 2004 verschenen artikel over zijn ontmoeting met de (gevallen) engel Emma. Ook had Wagner dan geweten dat Bentley connecties onderhield met de leiders van de (eveneens omstreden) Toronto Blessing en dat hij daar zelfs als spreker was opgetreden (3.22).

De ‘zwijgende apostel’ Wagner
Zoals eerder opgemerkt, verkondigden de Bijbelse apostelen het evangelie en waarschuwden zij de gelovigen steeds weer tegen valse leer en valse profeten. Is het, gelet op wat zij deden, niet vreemd dat de hedendaagse apostel-voorzitter Wagner niet waarschuwde voor Todd Bentley en zijn niet-Bijbelse leer? Is het niet vreemd dat hij meewerkte aan de apostolic prophetic commissioning van Bentley? Hoe kan een apostel iemand in een ‘apostolische en profetische bediening’ benoemen terwijl die persoon handelt in strijd met Gods Woord? Wagner had dat moeten zien! Maar dat deed hij niet! Of zag hij het wel maar zweeg hij er over?

Apostolic pillar Che Ahn
Wagner noemde Che Ahn (3.23) één van de hedendaagse ‘apostolic pillars’. Maar wie is deze Che Ahn? Van Che Ahn is bekend dat hij in 2010 C. Peter Wagner opvolgde als leider van het, door Wagner opgerichte, Wagner Leadership Institute. We kunnen daaruit opmaken dat Che Ahn en Wagner elkaar goed kennen. Maar niet alleen Wagner is een goede bekende van Che Ahn.

Ahn samen op het toneel met Bentley
Op beeldmateriaal (3.24), gemaakt tijdens het Lakeland Revival, horen en zien we Che Ahn tegen Todd Bentley zeggen:
‘I went to Toronto (=Toronto Blessing) and received the impartation’. Even later vertelt hij dat John Arnott (de leider van de Toronto Blessing) in 1995 naar de kerk van Che Ahn in Pasadena kwam.
Gelet op zijn positie als ‘apostolic pillar’ is het merkwaardig dat Che Ahn bij Bentley op het toneel in Lakeland verschijnt. Kennelijk ziet ook deze ‘apostolische pilaar’, net als voorzitter-apostel Wagner, niks verkeerds in datgene waar Todd Bentley mee bezig is.
Integendeel, in de bovengenoemde opname vertelt Ahn vol enthousiasme dat Bob Jones hem en een aantal andere ‘revivalists’ had verteld dat Toronto the first wave’, Pensacola the second wave’ en Lakeland the third wave’ was en dat die laatste golf de hele wereld over zal gaan…(3.25). John Arnott, Bill Johnson, Heidi Baker en George Banov waren de andere aanwezigen toen Jones deze, volgens Che Ahn profetische woorden, sprak. Che Ahn nam, na het horen van die woorden, de eerstvolgende vlucht naar Lakeland om Bentley op de hoogte te brengen van Jones’ ‘profetie’.

‘I must decrease and you must increase’
Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de ‘apostolic pillar’ Che Ahn niet onderkende dat Bentley met dingen bezig was die in strijd zijn met Gods Woord? Hoe heeft hij kunnen meewerken aan de ‘apostolic and prophetic commissioning’ van Bentley? Hoe kon de ‘apostolische steunpilaar’ Ahn een man als Bentley, die schreef en ‘predikte’ over ontmoetingen met de (gevallen) engel Emma? Hoe kon hij een persoon als Todd Bentley, die een kankerpatiënt in de maag schopte en een oude vrouw in het gezicht trapte, bevestigen in zijn ambt? Wat zouden de bijbelse apostolische pilaren Petrus, Jacobus en Johannes geschreven hebben over Bentley als die in hun tijd had geleefd? Wat zouden zij geschreven hebben over Che Ahn? Wat zou er door Johannes de Doper heen zijn gegaan als hij Che Ahn tegen Bentley had horen zeggen: ‘I must decrease and you must increase’?
Zou het Johannes de Doper hebben doen denken aan zijn eigen woorden die in Johannes 3:30 staan opgetekend, toen hij over de Heere Jezus en over zichzelf de volgende woorden sprak: ‘Hij moet wassen, maar ik minder worden.’
Waarom spreek je als ‘apostolic pillar’ zo’n bijbeltekst uit over een man als Todd Bentley, terwijl die woorden bedoeld waren om de Heere Jezus groot te maken?

Apostolic pillar Bill Johnson
Bill Johnson wordt, net als Che Ahn, door C. Peter Wagner aangemerkt als een ‘apostolic pillar’. Net als Che Ahn en John Arnott is Johnson, volgens C. Peter Wagner, één van de vertegenwoordigers van het apostolische netwerk Revival Alliance.

Zelf brengen of bidden?
Johnson maakt niet alleen deel uit van dat netwerk. Hij is tevens senior pastor van de Bethel Church in Redding (Californië), waarvan Global Legacy een onderdeel is. Op de website van Global Legacy lazen we (in 2010) dat Global Legacy een apostolisch, relationeel netwerk van revival leiders is dat tot doel heeft (we citeren letterlijk) ‘to bring Heaven to earth (Matt. 6:10)’.
Is het echt zo dat leiders van opwekkingen de hemel naar de aarde (kunnen) brengen, zoals Global Legacy suggereert? Staat dat echt zo in Mattheus 6:10? (3.26).
In geen enkele van de zeven Bijbelvertalingen, die we raadpleegden, staat dat mensen de hemel (of Gods Koninkrijk) naar de aarde kunnen brengen. Wat we wel kunnen doen is tot God bidden dat Zijn Koninkrijk komt maar dat is heel iets anders dan wat Johnson en zijn Global Legacy zeggen, namelijk dat een netwerk van revivalleiders de hemel naar de aarde brengt. Johnson en zijn Global Legacy suggereren iets dat dus niet in overeenstemming is met het Bijbelvers waarnaar men verwijst!

Echte of valse apostelen?
Hoe komt de ‘apostolic pillar’ Johnson ertoe om zoiets te suggereren? Waarom verkondigt hij iets dat in strijd is met Gods Woord? En waarom was Johnson aanwezig bij de ‘commissioning’ van Bentley? Apostelen dienen toch te waarschuwen voor mannen als Bentley? Johnson deed dat niet!
Net als zijn collega-apostelen Che Ahn en C. Peter Wagner, deed ook Johnson zijn Bijbelse huiswerk niet! Ook hij beproefde de geesten niet, ook hij deed geen onderzoek naar Bentley. Had hij dat alles wel gedaan dan had ook hij kunnen weten dat Bentley niet-Bijbels bezig was. In plaats van dat te constateren en er bekendheid aan te geven, werkte hij mee aan de aanstelling van Bentley! Als apostelen zulke misstappen begaan dan moeten we ons afvragen of zij echte apostelen zijn of dat we te maken hebben met valse apostelen. Zie 2 Kor. 11:4-13 (3.27)

Apostolic pillar John Arnott
Volgens C. Peter Wagner is de uit Canada afkomstige John Arnott de derde van de hedendaagse ‘apostolic pillars’.

De Toronto Blessing
Arnott was voorganger van de Toronto Airport Vineyard Church waar de Toronto Blessing plaatsvond. Die Toronto Blessing ging in januari 1994 van start toen Randy Clark () op uitnodiging van Arnott in Toronto kwam preken. Kenmerkend voor de Toronto Blessing waren o.a. ‘de extatische aanbidding’, holy laughter (heilig lachen) en het vallen in de geest (3.28).

Van Toronto Vineyard naar ‘International Fire’
Nadat de Toronto Airport Vineyard Church, vanwege de Toronto Blessing, in 1995 werd verzocht de Vineyard Church movement (3.29) van John Wimber (3.30) te verlaten, ging men verder onder de naam Toronto Airport Christian Fellowship (kortweg TACF). In 2010 onderging de TACF een naamswijziging. Vanaf die tijd gaat de ‘kerk’ door het leven als Catch The Fire Toronto.
John Arnott en zijn vrouw Carol zijn vooral actief binnen de internationale tak van Catch The Fire. Via die organisatie zetten de Arnotts zich in voor de wereldwijde verspreiding van fire (3.31), revival (opwekking) en soaking (3.32), een variant van het contemplatief gebed (3.33).

Arnott, Bentley & Toronto
Net als zijn ‘collega apostolic-pillars’ Che Ahn en Bill Johnson, was ook John Arnott aanwezig bij de ‘commisioning’ van Todd Bentley. Arnott en Bentley kenden elkaar al ver voor de ‘inwijding’ van Bentley, zo blijkt uit filmmateriaal (3.34) dat we vonden op You Tube. Daarin is te zien dat Bentley in het verleden toespraken hield in het gebouw van de TACF. Tijdens die ‘preken’ vertelde Bentley onder meer over de merkwaardige ontmoetingen die hij had met een engel.

Vraagtekens bij Arnott
Hoe heeft de hedendaagse ‘apostolische pilaar’ Arnott ooit toestemming kunnen geven aan Bentley om dergelijke vreemde verhalen in zijn kerk te vertellen? Heeft de ‘hedendaagse apostel’ Arnott dan nooit van het beproeven der geesten gehoord (3.35) gehoord waarover de bijbelse apostel Johannes het had? Heeft Arnott, net als zijn collega ‘apostelen’ Wagner, Ahn en Johnson, zijn bijbelse huiswerk niet gedaan? En waarom heeft hij meegeholpen aan de aanstelling van Bentley, terwijl hij, als ‘apostolic pilar’, toch had moeten weten dat er iets niet in de haak was met deze om engelen en vuur schreeuwende revivalleider?

‘Holy laughter’, ‘vallen in de geest’ en wanorde!
Hoe heeft Arnott kunnen toestaan dat in zijn eigen kerk het onbijbelse ‘holy laughter’ (3.36) en ‘vallen in de geest'(3.37) werd geïntroduceerd? Hoe kon hij toelaten dat er in zijn kerk wanorde ontstond tijdens de samenkomsten als gevolg van dat heilige gelach en het vallen in de geest? Hoe kon het gebeuren dat er in de diensten mensen dierengeluiden maakten en anderen op de grond lagen te schokken?
Een hedendaagse apostolic pillar zal toch ook weten dat er in 1 Korinthe 14:26-40 (3.38) staat dat er orde moet zijn in de samenkomsten? Waarom ontbrak die orde dan tijdens de samenkomsten van de Toronto Blessing?

Geschapen naar Gods beeld
In Genesis 1:27 lezen we ‘En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze’. In vers 28 staat over ons, mensen, geschreven: ‘En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!’
Wij, mensen, zijn naar Gods beeld geschapen en God gaf ons heerschappij over de dieren. Zou God die mensen dan gaan vernederen door hen – via de Heilige Geest- aan te zetten tot mensonterend gedrag en het maken van dierengeluiden? Zou Hij ons vragen om te huilen als een wolf en als een aangelijnde hond over een podium te kruipen, zoals men in een kerk in Boston deed (3.39)?

De waanzinnige Nebukadnessar
In hoofdstuk 4 van het bijbelboek Daniël komen we het verhaal tegen van koning Nebukadnessar, de heerser van het Babylonische rijk. Hij weigerde te erkennen ‘dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen’.
Die weigering kwam hem duur te staan. Want God strafte hem. Nebukadnessar werd waanzinnig. Hij werd verstoten door de mensen en leefde als een dier tussen de dieren (3.40).

De waan van de Toronto Blessing
En kijk nu eens naar de Toronto Blessing! Waar strekten de mensen zich tijdens de Toronto Blessing naar uit? Wat wilden de mensen ondergaan? Ze lagen te stuiptrekken op de vloer, ze maakten dierengeluiden, ze lachten bijna onophoudelijk terwijl er geen reden voor was. En er waren mensen, zoals John Schotland, die zich gedroegen alsof ze dronken waren. Op You Tube vonden we beeldmateriaal van Schotland’s optreden in de kerk van John Arnott (3.41). Het is pure spot, zoals hij uit Gods Woord voorleest.
We schrijven het nogmaals: God strafte Nebudkadnessar met waanzinnigheid! En wat zien we tijdens de Toronto Blessing? Daar verheugden de mensen zich in zaken die aan waanzin grensden en waande men zich temidden van een uitstorting van…de Heilige Geest….?!

Het werk van de Heilige Geest
Zou een Heilig God die de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe, zou die God de mensen die Hij liefheeft zo mensonterend bezig willen zien? Zou God dat echt willen? Heeft Hij daarom de Heilige Geest naar ons gezonden? Om ons te laten krioelen op de grond, om ons ‘heilig’ te laten lachen en om ons dierengeluiden te laten maken? Vertelde Jezus ons dat ons dat te wachten staat wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen? Natuurlijk niet!
In Johannes 16:5-15 (3.42) lezen we wat Hij de discipelen (en daarmee ook ons) vertelde over het werk van de Heilige Geest. Jezus zegt daar niets over een Heilige Geest Die ons laat kronkelen over de grond, of Die maakt dat we ‘heilig lachen’ of dat we dierengeluiden maken! Jezus vertelt ons iets heel anders. Hij vertelt ons dat de Heilige Geest ons zal leiden in de Waarheid! De Heilige Geest zal ons dus de Waarheid tonen!

Het Zwaard van de Geest….
In de brief aan de Efeziërs lezen we dat de apostel Paulus de mensen oproept de geestelijke wapenrusting aan te trekken. Die wapenrusting hebben we nodig om stand te houden tegen de ‘listige omleidingen des duivels’ (zie: Efeze 6:11 / bijlage 3.43) . Even verderop in vers 17 staat dat we ‘….het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord’ (3.44), ter hand moeten nemen. Dat zwaard van de Geest is het middel om de aanvallen van de duivel te pareren en hem te laten verdwijnen. Een duidelijk voorbeeld daarvan, zien we bij de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. Hij bood daar weerstand tegen de verleidingen van de duivel door steeds weer te citeren uit de Schrift.

Nogmaals de vier ‘hedendaagse apostelen’
In de voorgaande tekst zijn vier ‘hedendaagse apostelen’ de revue gepasseerd, te weten C. Peter Wagner, Che Ahn, Bill Johnson, John Arnott. Het zal duidelijk zijn dat geen van hen in de voetsporen is getreden van hun Bijbelse voorgangers. Die laatsten brachten het Evangelie en waarschuwden veelvuldig tegen valse leer, valse leraren, valse profeten en valse apostelen. De hedendaagse apostelen doen dat niet. Sterker nog, ze laten zich in met omstreden mensen als Todd Bentley en bevestigen die zelfs in zijn ‘profetische ambt’.
Bovendien lijkt hun primaire taak niet meer het brengen van het Evangelie te zijn maar het wereldwijd verspreiden van het niet Bijbelse ‘revival fire’ en het daaraan verbonden ‘vallen in de geest’ (3.45), ‘heilig lachen’ (3.46), ‘soaken’ (3.47) en meer van dat soort niet bijbelse activiteiten, zoals het ‘dronken zijn in de geest’ dat John Schotland ‘demonstreerde’.

Revival-fire
Tijdens de Toronto Blessing (3.48) en de Brownsville Revival (3.49) ontvlamde het niet Bijbelse revival-fire. Vervolgens was er Lakeland. Daar wist Todd Bentley, geholpen door het televisiekanaal GOD TV (en ook door de vier bovengenoemde ‘apostelen’) het ‘revival fire’ volop in de picture te zetten. Duizenden maar dan ook duizenden mensen vanuit diverse landen gingen op naar Lakeland. We hebben zelfs gelezen dat er 500.000 mensen naar Lakeland kwamen. Bentley legde velen van hen persoonlijk de handen op, waarna deze ‘gezegenden’ zijn foute revival vuur mee naar huis namen om het daar, bewust of onbewust, aan vele anderen over te dragen….

De vraag is of je vuur moet gaan verspreiden, waarvan je niet weet of het Gods goedkeuring heeft. In Leviticus 10 staat het tragische verhaal van Nadab en Abihu (3.50) die een vuur meenden te moeten ontsteken, terwijl God daar niet om gevraagd had.

Eén ding staat vast. Het vuur dat in Lakeland ontbrandde, werd ook naar Nederland ‘geëxporteerd’. Daarover later in dit boek meer. In het volgende hoofdstuk volgt eerst een uiteenzetting over wat er aan de komst van de ‘revivals’ in Toronto, Brownsville (Pensacola) en Lakeland voorafging en wie daar zoal bij betrokken waren.Inhoudsopgave

Inleiding

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4