1. Schepping en vuur in christelijk Nederland

Vallen in de geest, holy laughter, soaking en soaking prayer, signs and wonders, prosperity gospel en impartation. Dat zijn enkele van de termen die in de loop der jaren in christelijk Nederland hun intrede hebben gedaan.

Maar waar komen die termen vandaan? Wat houden ze precies in? En het belangrijkste, brengen ze ons dichter bij Jezus Christus en daarmee bij God de Vader? Of leidt het tot verwarring en komt ons geloof in God en Zijn Woord er door in de verdrukking? Voert het ons van de Weg vandaan die naar de hemel voert?

DE WEG…..
Wat zei Jezus ook alweer over de weg naar de hemel? In Mattheus 7:13-23 staat het heel duidelijk beschreven. De Weg die je moet volgen is Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Als je Hem liefhebt dan wil je doen wat Hij van je verlangt en wil je leven naar Zijn Woord, zo blijkt uit Johannes 14:23:

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

BEKENDE TWIJFELENDE NEDERLANDERS….
In 2009 spraken twee bekende Nederlandse gelovigen (Andries Knevel en Willem Ouweneel) openlijk hun twijfels uit over de juistheid van een deel van Gods Woord. Zij plaatsten namelijk vraagtekens bij het scheppingsverhaal, zoals dat in de bijbel staat. Hoeveel verwarring zaaiden zij daarmee bij andere christenen? En voor hoeveel ongelovigen vormden die uitlatingen de bevestiging dat de bijbel een ongeloofwaardig boek is?

EEN VOETNOOT EN JEZUS’ OPSTANDING
Overigens, niet alleen Knevel en Ouweneel hebben zo hun twijfels over het tijdsbestek waarbinnen God de aarde schiep. Ook de uitgever van de Engelstalige The Holy Bible (Living Bible Edition) plaatst vraagtekens bij het scheppingsverhaal. In een voetnoot bij Genesis 1 geeft men aan dat een (scheppings)dag een ‘period of time’ is. Dat kan de indruk wekken dat de zes dagen geen zes dagen van 24 uren zijn geweest maar wellicht zes perioden (van onbekende lengte). Volgens sommige mensen zou dat best wel eens kunnen kloppen. ‘Want’, zo redeneert men, ‘er staat immers in psalm 90:4: Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren……’. Wat die mensen over het hoofd zien is dat psalm 90 de boodschap uitdraagt dat wij, mensen, slechts korte tijd leven en dus vergankelijk zijn terwijl God eeuwig is.
Bovendien, als hun redenatie zou kloppen, hoe zit het dan met de lengte van de dagen waarop Jezus in het graf lag? Als elk van die dagen steeds duizend jaar had geduurd dan hebben we als christenen een heel groot probleem. Onze Verlosser, Jezus Christus, zou dan namelijk vandaag de dag nog steeds in het graf liggen…..!!

WIE WEET HET BETER?
Terug naar de heren Knevel en Ouweneel. Knevel was indertijd bekend van diverse radio- en tv-programma’s van de Evangelische Omroep (EO). Als predikant leidt hij regelmatig diensten in kerken. Ouweneel gaf en geeft lezingen en treedt ook wel op als (gast)spreker tijdens conferenties en andere christelijke bijeenkomsten.
De vraag is of we als christenen nog wel naar deze heren moeten luisteren.
Knevel en Ouweneel zullen het misschien niet letterlijk zo gezegd hebben maar door vraagtekens te plaatsen bij het scheppingsverhaal, plaatsen zij ook vraagtekens bij de almacht van God. In Zijn Woord lezen we meerdere keren dat God de Almachtige is. Volgens het woordenboek betekent almacht onbeperkte macht. God heeft dus onbeperkte macht. Dat wil zeggen dat Hij tot alles in staat is. En daarmee is Hij dus ook in staat om in zes dagen de wereld en alles wat daarop voor komt te scheppen. Hoe komen Knevel en Ouweneel er dan bij om te beweren dat God er langer over heeft gedaan? Wie zou het beter weten? Knevel? Ouweneel? Of de Almachtige?

DE ‘WIJSHEID’ VAN OUWENEEL…
Ouweneel plaatste in het verleden een tweetal artikelen op zijn website, genaamd ‘Geen bangmakerij over evolutie (deel 1 en 2)’ waarin hij schreef, dat hij gelooft dat God in zes dagen de wereld heeft geschapen om daaraan toe te voegen ‘maar wat voor dagen waren dat?’. Hij geeft daarna beschrijvingen, zoals dagen van 24 uur gescheiden door miljoenen jaren of ‘dagen van 24 uur, maar dan in die zin dat God op zes van zulke dagen het werk van zijn schepping aan de mens verklaard heeft’. Ouweneel zet daarmee de deur open richting evolutieleer. Want juist die leer heeft het over ontwikkelingen die miljoenen jaren duurden en uiteindelijk resulteerden in het ontstaan van de mens.
Over de evolutieleer kunnen we heel kort zijn: dat is wereldse wijsheid. Paulus is in 1 Korinthe 3:19-20 heel duidelijk over wereldse wijsheid:

19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. (SV-Jongbloed).

VERDRAAGZAAMHEID?!….
Willem Ouweneel besluit het tweede deel van zijn artikel ‘Geen bangmakerij over evolutie’ met de woorden: ‘Ik zou ambtsdragers daarom het advies willen geven ontspannen met deze kwestie om te gaan. Laat er ruimte mogen bestaan voor verschillende opvattingen, zolang men maar vasthoudt aan de inspiratie en betrouwbaarheid van de Schrift’.
Wat Ouweneel doet is dat hij met zijn opmerkingen over het niet al te letterlijk nemen van de zes scheppingsdagen dwaalleer in christelijk Nederland brengt. Wanneer hier vervolgens binnen kerken onenigheid over ontstaat dan adviseert hij de ambtsdragers hun gemeenteleden op te roepen tot onderlinge verdraagzaamheid. Oftewel, als er gemeenteleden zijn die de door Ouweneel verkondigde dwaalleer aanhangen dan moeten andere gemeenteleden daar niet al te moeilijk over doen maar gewoon accepteren dat hun broeders en zusters een andere (dwaal) leer aanhangen.

OVER DE BOOM EN DE VRUCHT….
Wat zei Jezus (in Mattheus 7:15-e.v) ook alweer over de boom en de vrucht? Welke vrucht breng je voort als je vraagtekens bij een deel van Gods Woord zet? Verwarring, twijfel en ongeloof misschien? Sprak Petrus niet over valse leraren en hun bedektelijk invoeren van ketterijen? (2 Petrus 2:1 e.v.) Hoe bedektelijk zijn de slotwoorden van Ouweneels al eerdergenoemde zin: ‘Laat er ruimte mogen bestaan voor verschillende opvattingen, zolang men maar vasthoudt aan de inspiratie en betrouwbaarheid van de Schrift’. Die woorden klinken mooi en kunnen je bijna doen vergeten dat hij zelf de betrouwbaarheid van het zesdaagse scheppingsverhaal (en daarmee dus een deel van de Schrift) in twijfel trekt.

EEN WELKOME GAST…?
Jezus wil dat we Zijn Woord naleven. Voorgangers en kerkbesturen zouden daarbij het goede voorbeeld moeten geven, nietwaar? Toch zijn er voorgangers en kerkbesturen die Ouweneel nog steeds uitnodigen voor spreekbeurten en conferenties terwijl ze kunnen weten dat:
-hij het zesdaagse scheppingsverhaal in twijfel trekt en zijn artikelen tot op heden niet heeft herroepen; -hij zich lovend heeft uitgelaten over de omstreden Nigeriaanse gebedsgenezer T.B. Joshua
-hij banden heeft met Mattheus van der Steen en diens organisatie TRIN.
(over T.B. Joshua en Mattheus van der Steen treft u verderop in dit hoofdstuk meer informatie aan)

HOE JEZUS ZIEKEN GENAS EN BOZE GEESTEN UITDREEF….
Op diverse plaatsen in Gods Woord lezen we hoe Jezus de zieken genas, hoe Hij boze geesten uitdreef en hoe Hij mensen uit de dood liet opstaan. Zo staat er in Mattheus 17:14-21 het volgende:

14 En als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieen, en zeggende:
15 Heere! ontferm U over mijn zoon; want hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water.
16 En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen.
17 En Jezus, antwoordende, zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier.
18 En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af.

In de bijlage ‘Jezus en de boze geesten’ zijn diverse andere passages uit de bijbel opgenomen, waarin te lezen is hoe Jezus zieken genas en boze geesten uitdreef. Nergens in de bijbel staat dat Jezus de mensen, die bezeten waren door boze geesten, uitlachte. Hij liet ze ook niet rondhollen, Hij duwde ze niet omver, Hij maakte geen slaande bewegingen naar ze en Hij riep ze niet toe ‘Wil je met me vechten?’ Wat Jezus deed was ‘slechts’ de boze geesten wegsturen.

DE GEESTEN UITDRIJVENDE T.B. JOSHUA….
T.B. Joshua, de man waarover Willem Ouweneel zich lovend heeft uitgelaten en door wie Ouweneel zich de handen liet opleggen, drijft (tijdens grote bijeenkomsten), volgens eigen zeggen geesten uit.
Op YouTube zijn er diverse filmpjes te vinden, waarin hij dat doet. Eén van die filmpjes, die de titel T.B. Joshua versus Beelzebub‘ heeft, laat zien hoe Joshua te werk gaat. De opname is gemaakt tijdens een grote bijeenkomst in Indonesië. Aangezien er nog weleens filmpjes van YouTube worden verwijderd heb ik hieronder een beschrijving geplaatst van dit filmpje, waarbij ik hier en daar een toelichting heb gegeven.

BESCHRIJVING EN TOELICHTING OP ‘T.B. JOSHUA VERSUS BEELZEBUB’
Het filmpje begint op het moment dat T.B. Joshua langs meerdere mensen loopt, die hij de handen oplegt. Achter die mensen staan ‘medewerkers’ van T.B. Joshua. Zij vangen mensen op als dezen, na zijn handoplegging achterover (dreigen te) vallen.
Voor het geval u daar geen weet van mocht hebben: er zijn meerdere ‘gebedsgenezers en wonderdoeners’ die op een soortgelijke manier te werk gaan. Als voorbeeld noem ik o.a. Benny Hinn en Todd Bentley (in een volgend hoofdstuk volgt meer informatie over deze personen).
Aan het begin van de opname is een heftig bewegende vrouw te zien. Vlak daarna raakt T.B. Joshua een andere vrouw aan. Zij valt. Het lukt de medewerker die achter haar staat niet haar op te vangen. Joshua kijkt er heel even naar en loopt door naar de volgende persoon.

DE HANDOPLEGGING VAN T.B. JOSHUA
Die volgende persoon is een man. Joshua legt zijn rechterhand op het voorhoofd van hem, waarna de man begint te schudden. Bovendien slaat de man wild om zich heen met zijn rechterhand en schreeuwt hij ‘woow, woow, woow’.
Lezen we dat ook in de bijbel? Staat er ergens in Gods Woord geschreven dat mensen ongecontroleerde bewegingen begonnen te maken en begonnen te schreeuwen, nadat hen de handen werden opgelegd door Jezus (en/of de apostelen)? 

SOME POWERS….
Joshua trekt de man uit de rij naar voren en roept dan ‘go’ en laat de man los. De man valt op de grond en blijft daar luid schreeuwend, schokkend en met zijn handen zwaaiend liggen. Joshua, die naast de man staat, doet weinig meer dan wat met zijn hand heen en weer bewegen. Hij bestraft de geest niet, zoals Jezus wel deed. Wel pakt hij de man zijn hand, waarna deze ophoudt met schreeuwen en begint te hijgen. Als Joshua de hand van de man nogmaals beetpakt, zegt hij tegen het publiek ‘he has some powers……..some powers’.

VERVOLGENS…
Vervolgens zou je uit de beelden kunnen concluderen dat hij de man heel even krachtig aan zijn arm trekt waardoor deze iets omhoog komt, waarna hij de man weer loslaat, zodat deze terugvalt. De man begint daarop enorm te schreeuwen, waarop Joshua roept ‘devil’, alsmede een aantal woorden die niet goed te verstaan zijn. Het zou kunnen zijn dat hij de geest wegstuurt of tot stilte maant. De man zwijgt.
Er worden helpende handen naar de man uitgestoken (waarschijnlijk van Joshua’s medewerkers) om hem overeind te helpen. De man grijpt die handen en springt overeind. TB Joshua maakt vervolgens met zijn arm een zwaaibeweging richting de man, die daarop met een draaibeweging (het lijkt haast wel een duik) achterover valt en door de medewerkers wordt opgevangen.

EEN SCHOUDERSTOOT
De man wordt naar Joshua gebracht die hem een microfoon voorhoudt. Terwijl de man staat te zwabberen op zijn benen, zegt hij ‘I am a servant of Lucifer’. Hij vervolgt met de woorden ‘I know you’. Joshua reageert op de woorden van de man met de vraag: ‘You know me?’. Terwijl de man ‘Yeah’ zegt, geeft Joshua hem een enorme schouderstoot (waarbij hij de man vol op zijn kin lijkt te raken). De man valt languit achterover op de grond. Joshua kijkt over zijn schouder naar de man en het lijkt erop dat hij op dat moment een duidelijk ‘hahaha’ laat horen. Het publiek juicht en applaudisseert.

EEN SLAANDE BEWEGING
De man wordt vervolgens omhoog getrokken door de medewerkers, waarop hij begint te schreeuwen ‘No! No, I am not going out. This is my body’.
‘This is your body?’, vraagt T.B. Joshua.
Als de man daarop met ‘Yes’ antwoordt, vraagt Joshua ‘Who are you?’.
Het antwoord dat volgt is ‘I am the Beelzebub. I am angry at you’.
Op dat moment maakt T.B. Joshua een slaande beweging, waarbij zijn hand rakelings langs het gezicht van de man gaat. De man valt vervolgens achterover, maar wordt opgevangen door medewerkers die ervoor zorgen dat zijn val gebroken wordt. Het publiek klapt voor de ‘slag’ die Joshua uitdeelde. Vervolgens hijsen de medewerkers de man weer overeind en gaat de ‘show’ verder.

DO YOU WANT TO FIGHT ME?
T.B. Joshua vraagt aan hem wat hij komt doen bij de bijeenkomst. De man zegt dat hij gekomen is om hem (T.B. Joshua) te vernietigen. Dan volgt een wel heel merkwaardige vraag van Joshua, namelijk: Do you want to fight me?
Waarom stelt Joshua deze vraag? Is het bijbels om demonen uit te dagen? Waar in de bijbel lezen we dat de Heere Jezus demonen uitdaagde om tegen Hem te gaan vechten? We lezen alleen dat de Heere Jezus demonen wegstuurde.
Op Joshua’s vraag ‘Do you want to fight me?’, volgt een ‘yes’ als antwoord. Joshua roept dan zijn medewerkers toe dat ze weg moeten gaan, waarna hij een vuistslag uitdeelt, die rakelings voor het gezicht van de man langs gaat. De man valt daarop weer op de grond (zonder opgevangen te worden door de medewerkers). Het publiek klapt ook na deze actie van Joshua.
Als de man vervolgens weer geluid begint te maken, vraagt Joshua aan zijn medewerkers om de man naar hem toe te brengen, waarop Joshua aan hem vraagt: ‘You are strong?’.
De man beaamt dit met een duidelijk ‘Yes’.
Daarop zegt Joshua: ‘Ok. This small boy will fight you in the Name of Jesus Christ’.
Het jongetje dat door Joshua naar de man wordt toegestuurd om met hem te vechten, blijkt het zoontje van de man te zijn. Als de man daarop achteruit deinst, begint Yoshua te lachen.
Het jongetje ziet zijn schreeuwende en vreemd uit zijn ogen kijkende vader, die inmiddels alweer op de grond ligt. Het kind roept ‘Go, satan, go!’ Hoe akelig moet dit voor een kind zijn, om zijn vader zo te horen krijsen, hem zien liggen stuiptrekken en dan ook nog tegen hem te moeten schreeuwen ‘go, satan, go’?

‘YOU ARE FREE’
Alsof het nog niet genoeg is, zegt Joshua ‘Come on, come on’, waarop hij de man weer overeind trekt. De man, die op zijn benen staat te wankelen, zegt daarop tegen Joshua: ‘I will fight you’. Daarop stuurt Joshua de mensen om hen heen weg en zegt: ‘Ok, come on and fight me. Come here. De man waggelt als een dronkenman naar hem toe en maakt ondertussen slaande bewegingen. Ondertussen staan zijn kinderen naar hun vader te kijken! Joshua haalt uit met een nep vuistslag, die rakelings bij het gezicht van de man langsgaat, waarna de man bijna voor de voeten van zijn kinderen neervalt. Yoshua weet dan (eindelijk) te melden ‘you are free’.
Waar in de bijbel komt u soortgelijke verhalen tegen als datgene wat hier boven staat beschreven en zich  in die zaal in Indonesië afspeelde? Ik zal het u vertellen: NERGENS!

POWERFUL PRAYER….
In een ander You Tube filmpje, genaamd ‘Powerful Prayer‘, gaat T.B. Joshua tijdens een bijeenkomst voor in gebed. Hij roept de toehoorders op om datgene wat hij tijdens het gebed zegt, na te zeggen. Omdat er honderden bezoekers zijn, verwordt het gebed al gauw tot een opzwepend gebeuren. Bijna iedereen doet namelijk luidkeels mee. Hieronder is een deel van het gebed dat Joshua bidt weergegeven:

‘I want you to believe something that I’m called to be your praying partner. You and I together in the name of Jesus can stop satan from stealing from you. From making you sick from stealing your finances. Jesus has authority over the devil that kills, steals and destroys. You talk to that sickness, in the name of Jesus, to go right now. Talk to that poverty in the name of Jesus to go. Talk to that setback in the name of Jesus to go.’

BREAKTHROUGH
Even later in het gebed roept hij meerdere keren ‘I can hear breakthrough’, waarna hij de mensen oproept om dingen ‘aan te raken’ en daarover doorbraken te proclameren. Hij zegt (schreeuwt bijna):

“Touch your home. Touch your family. Touch your partner. Touch them, touch, touch, touch. I say breakthrough. Breakthrough in the name of Jesus. Touch your offices. Touch your career. Your career, your finances, business. Breakthrough in your business. Breaktrough in your health. Breakthrough in your spiritual life. Breakthrough in your future. Breakthrough in your family. Breakthrough in your career. Breakthrough in your finances. Break! Hallelujah.”


Zou Jezus samen met zijn discipelen en de duizenden die naar Hem toekwamen ook zo hebben gebeden? Zou de Heere Jezus ook voor ‘a financial breakthrough’ hebben gebeden? Voor een financiële doorbraak, voor voorspoed? Voor welvaart? Voor doorbraken voor alles wat met geld te maken heeft? Waarom vinden we daar dan niets over terug in de evangeliën?
In Mattheus 19:16-30 komen we het antwoord tegen. In die verzen laat de Heere Jezus ons weten dat het met namen voor een rijk mens moeilijk is om de hemel binnen te gaan! Hij vertelde dat een kameel makkelijker door het oog van de naald gaat dan dat een rijk iemand het Koninkrijk van God binnengaat.

WAT LEERDE JEZUS ZIJN DISCIPELEN?
Wat leerde Hij Zijn discipelen over bidden. In Lukas 11:1-4 staat daarover geschreven:
1 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,
alzo ook op de aarde.
3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood.
4 En vergeef ons onze zonden;
want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Tot zover de door Willem Ouweneel geprezen T.B. Joshua.

TRIN – WELVAARTSEVANGELIE OP Z’N HOLLANDS….
Van Willem Ouweneel is ook bekend dat hij nauw samenwerkt(e) met Mattheus van der Steen. Laatstgenoemde was directeur/oprichter van TRIN (Touch, Reach, Impact the Nations).Vandaag de dag is hij actief met een organisatie die Van der Steen Ministries is genaamd.
Van der Steen is net als T.B. Joshua, van mening dat het christenen voor de wind zou moeten gaan. In zijn boek ‘Durf te dromen’ schrijft Van der Steen o.a.:

‘God wil niets liever dan ons mensen zegenen. Hij wil dat het ons goed gaat in alle aspecten van ons leven, zowel geestelijk als materieel. Hij wil ons Zijn rijkdommen geven om Zijn Koninkrijk te bouwen en uit te breiden. Dus rijkdom hoort bij God en Vader God wil die rijkdommen aan Zijn kinderen geven om Hem daarmee te eren.’

Vertelde God ons echt dat we van Hem (aardse) rijkdom kunnen verwachten? Vertelde de Heere Jezus ons dat God ons de materiële rijkdom zou geven, waarover Van der Steen het heeft?
In Mattheus 6:19-34 staat iets heel anders. De Heere Jezus vertelt ons daar dat we geen aardse rijkdommen moeten verwerven omdat die zullen vergaan. Hij zegt ook dat we ons geen zorgen moeten maken omdat God weet wat wij behoeven en dat Hij daarin zal voorzien. Dat is heel wat anders dan rijk worden. Voorzien worden in wat je behoeft, wil zeggen dat je datgene krijgt wat je nodig hebt.

DURF TE DROMEN….
Nog een citaat uit het boek ‘Durf te dromen’ van Van der Steen:

‘In Nederland heerst onder christenen nog zo vaak de geest van armoede. Er zijn christenen die alleen maar tweedehands spullen hebben, alles ziet er goedkoop en sober uit. En zeker bij zendelingen zie je deze geest van armoede; zij lopen soms rond in tweedehands vodden, rijden in oude autootjes, zitten op doorgezakte banken en verplaatsen zich op doorgeroeste fietsen. Ik geloof dat God betere plannen heeft voor Zijn zonen en dochters.’

Het lijkt er op dat Van der Steen daarmee zegt dat we de geest van armoede moeten laten voor wat ‘ie is en dat we ons moeten uitstrekken naar rijkdom.

PAULUS OVER RIJKDOM
De apostel Paulus schrijft echter dat we ons vooral niet naar rijkdom moeten uitstrekken omdat dat uiteindelijk tot verderf en de ondergang leidt. Volgens Paulus is het hebben van ‘voedsel en deksel’ iets om zeer tevreden mee te zijn (zie: 1 Tim.6:7-12).
Dat is heel wat anders dan de materiële rijkdom waar Van der Steen het over heeft.

WRANGE OPMERKINGEN
Zou Van der Steen er bij hebben stilgestaan dat zijn opmerkingen wel eens heel wrang kunnen overkomen bij zijn christelijke broeders en zusters die in financieel opzicht ‘minder gezegend’ zijn dan hij? Christenen die, omdat ze het financieel niet ruim hebben, genoodzaakt zijn op doorgeroeste fietsen te fietsen en in kringloopwinkels hun kleding moeten kopen.

HET VERTROUWEN VAN VERVOLGDE CHRISTENEN
En heeft hij ook gedacht aan de vervolgde christenen? Hoe zouden zijn opmerkingen vallen bij bijvoorbeeld de vervolgde broeders en zusters in Noord Korea? Zij leven in de meest erbarmelijke omstandigheden. Zij hebben geeneens tweedehands kleding en rijden niet in oude autootjes, ze hebben geen doorgezakte banken, ze hebben helemaal niks. Ze zitten opgesloten in concentratiekampen, ze worden gespuugd, geslagen, vernederd, gemarteld. Ze hebben het koud en lijden honger. En ondanks dat prijzen ze God en ervaren Zijn nabijheid. Dat is nog eens vertrouwen!

HET VERTROUWEN VAN TRIN…
En kijk dan naar Van der Steen en zijn organisatie TRIN. Hoe vol vertrouwen zijn zij over datgene wat ze zelf verkondigen, namelijk de financiële voorspoed die God geven zal? Was het niet tijdens de door TRIN georganiseerde Heaven on Earth Conferentie 2009 in Zwolle, dat de organisatie het publiek er meerdere keren toe opriep om meer liefdesgaven te geven? Willem Ouweneel, die ook bij het evenement betrokken was, riep op om vooral grote bedragen te doneren (omdat TRIN anders met een fiks tekort zou blijven zitten)! Op 19 mei 2009 besteedde het Nederlands Dagblad er een uitgebreid artikel aan dat als kop had:  TRIN: We zeurden om geld, en dat had niet gemoeten.

REVIVAL FIRE, ZWAARDEN EN ENGELEN
Uit beeldmateriaal blijkt dat tijdens diezelfde conferentie Mattheus van der Steen ‘Revival Fire’ uitdeelde en dat hij schreeuwde om vrijheid. Maar over welk vuur en welke vrijheid had hij het?
Hetzelfde beeldmateriaal toont aan dat de spreeksters Heidi Baker en Angela Greenig het publiek opriepen om mee te vechten voor doorbraken en veranderingen in de atmosfeer. Zelf stonden ze op het podium met zwaarden te zwaaien. Maar voor welke doorbraken en veranderingen ‘vochten’ deze vrouwen eigenlijk? Heidi Baker riep de mensen toe om ’the fire’ tot zich te nemen dat zij uitdeelde. Maar wat voor vuur deelde zij aan die mensen uit? Angela Greenig zei tegen de mensen in de zaal dat de engelen er aan kwamen. Maar welke engelen waren dat? Engelen die door God gezonden waren?

DE BIJBEL OVER JEZUS EN DE ENGELEN…
Hoe bijbels was het wat Van der Steen, Baker en Greenig tijdens die conferentie deden? Laten we eens naar de bijbel kijken. Komen we daarin tegen dat Jezus en zijn discipelen om ‘fire’ of vuur riepen? Riep Jezus op om te vechten voor veranderingen in de atmosfeer? Zwaaiden Hij en zijn discipelen met zwaarden? Riep Jezus de engelen aan? De enige keer dat een discipel met een zwaard zwaaide, riep Jezus op om dat zwaard weg te doen en voegde Hij daaraan toe dat Hij meer dan twaalf legioenen engelen kon aanroepen. Maar Hij weigerde dat te doen (zie Mattheus 26:47-56).

WAAROM….?
Waarom zwaaien Baker en Greenig dan tijdens de Heaven on Earth conferentie met zwaarden en roepen ze het publiek op om mee te vechten? Waarom zouden de bezoekers van de conferentie vuur moeten ontvangen? Het zal duidelijk zijn dat Van der Steen, Baker en Greenig tijdens de TRIN-conferentie met dingen bezig waren die niet in de bijbel staan. Maar waar haalde men dan het idee vandaan om te gaan vragen om ‘fire’ en engelen? Het antwoord op die vraag kunt u vinden in het volgende hoofdstuk.


Inhoudsopgave

Inleiding

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4