OPENBARING 8

1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van
een half uur.
2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.
3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en
hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het
gouden altaar, dat voor den troon is.
4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor
God.
5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de
aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.
6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.
7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij
zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is
verbrand.
8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in
de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden.
9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel
der schepen is vergaan.
10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen
uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.
11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en
vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.
12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde
deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd
worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.
13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem:
Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie
engelen, die nog bazuinen zullen.


Inhoudsopgave Bijbel

Inhoudsopgave Openbaring

Voorgaand hoofdstuk

Volgend hoofdstuk